İşletmelerde Beceri Eğitimi


(TÜM DÖKÜMANLARIN ORJİNAL HALLERİNİ E-POSTA YOLU İLE ALABİLİRSİNİZ.) ==>MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız...
==>
'İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamaları (2008/69)' konulu genelgeyi indirmek için tıklayınız...


BECERİ EĞİTİMİ / STAJ İLE İLGİLİ MEVZUATTAKİ HÜKÜMLER
'İşletmelerde Beceri Eğitimi
SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

3308 SAYILI  MESLEKÎ EĞİTİMİ KANUNU GEREĞİNCE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMU

ÖĞRENCİLERİNE AİT SÖZLEŞME

 GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Bu sözleşme,  3308 sayılı  Meslekî Eğitim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak, işletmede yapılacak meslek eğitiminin esaslarını düzenlemek amacıyla okul/kurum müdürü ile işveren veya işveren vekili arasında imzalanır.

Madde 2- İki nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin bir nüshası okul/kurum müdürlüğünde,  bir nüshası ise işletmede bulunur.

Madde 3- İşletmede meslek eğitimi gören öğrencinin teorik eğitimi okul/kurumda/iş yerinin eğitim biriminde yapılacaktır. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okul/kurumda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılır (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 191).

Madde 4- İşletmede meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi ve teorik eğitimi yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir.

İşletmedeki meslek eğitimi,  il millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan ilgili öğretim yılı çalışma takvimine göre yapılır.

Madde 5- İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödenecektir. (3308 sayılı Kanun, madde 25)

Madde 6- Öğrencinin eğitimi sırasında iş yerinin kusurundan meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren/işveren vekili sorumludur.  (3308 sayılı Kanun, madde 25)

Madde 7- İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi,  "MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ"  hükümlerine göre yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde 8- İki nüsha olarak hazırlanan bu sözleşme, okul müdürü ile işletme yetkilisi veya vekili tarafından imza edilip onaylanarak yürürlüğe girer.Sözleşmenin bir sureti okulda,diğer sureti ise işletmede bulunur.

Sözleşmenin Başlangıç Tarihi:  30 / 09 / 2009

Sözleşmenin Bitiş Tarihi:  18 / 06 / 2010

Madde 9- Beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime alınmış olan öğrenciler, okul/kurumdan mezun oluncaya kadar eğitimlerine devam ettirilirler. (3308 sayılı Kanun, madde 22)

Madde 10- İşverenin değişmesi halinde,  yeni işveren aynı mesleği/üretimi sürdürüyorsa sözleşme devam eder.

Madde 11- Öğrencinin belediye sınırları içinde okul/kurumunu değiştirmesi durumunda meslek eğitimi aynı iş yerinde devam eder. Ancak okul/kurumdaki sözleşme öğrencinin tasdiknamesi ile birlikte yeni okul/kurumuna gönderilir.

Bu sözleşme ve işletmedeki örneği yeni okul/kurum müdürlüğünce imzalanarak yürürlüğü devam ettirilir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Madde 12- Sözleşme;

a) İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,

b) İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/ üretimi sürdürememesi,

c) Öğrenciye bakmakla yükümlü olanın, belediye sınırları dışına zorunlu yer değiştirmesi,

d) Öğrencinin okul/kurumdan tasdikname ile uzaklaştırma veya örgün eğitim dışına çıkarma cezası alarak okul/Kurumla ilişiğinin kesilmesi,

e) Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik olması halinde feshedilir.

ÜCRET VE İZİN

Madde 13- Öğrenciye,  işletmede meslek eğitiminin devam ettiği sürece yürürlükteki yaşına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret ödenir.(3308 Sayılı Kanun, madde 25 )

Asgari ücrette yıl içinde artış olması halinde,  bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine ilave edilir.

Madde 14- Mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün de görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir. (3308 Sayılı Kanun, madde 26 ve Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 196 )

SİGORTA

Madde 15- Öğrenci,  bu sözleşmenin akdedilmesi ile işletmede meslek eğitimine devam ettiği sürece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerine göre okul/kurum müdürlüğünce sigorta ettirilir. .(3308 Sayılı Kanun, madde 25)

Madde 16- Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primleri,  4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre belirlenen yürürlükteki asgari ücretin %50'si üzerinden hesap edilerek okul/kurum müdürlüğünce,  Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır (3308 Sayılı Kanun, madde 25).

Madde 17- Sigorta ve prim ödeme ile ilgili belgeler okul/kurum müdürlüğünce muhafaza edilir.

ÖĞRENCİNİN DEVAM,  DİSİPLİN VE BAŞARI DURUMU

Madde 18- Meslek eğitimini işletmede gören öğrencilerden; uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalıktan,  yangın,  deprem gibi doğal afetlerden dolayı eğitime devam edemeyen öğrenciler hakkında Bakanlıkça çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri  uygulanır.

Madde 19- Öğrenci meslek eğitimi için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede meslek eğitimine devam etmeyen öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

Ücret kesilerek yapılacak ödeme miktarı;

O ayın ücreti = (Asg.ücret x %30) -  (Asg.Ücr.x  %30 x Devamsız Gün Sayısı)

                                                                                                                30

formülü uygulanarak bulunur.

Madde 20- İşletme yetkilileri,  özürsüz olarak üç işgünü meslek eğitimine gelmeyen öğrenciyi en geç iki gün içinde okul/kurum müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Madde 21- Öğrencinin işletmede disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışta bulunması halinde,  bu durum işletme tarafından okul/kurum müdürlüğüne raporla bildirilir. Disiplin işlemi okul/kurum müdürlüğü tarafından mevzuatına göre yürütülür. Sonuç işletmeye yazılı olarak bildirilir.

Madde 22- İşletmelerde yapılan meslek eğitiminde öğrencinin;  her dönemde temrin,  proje,  iş,  deney ve hizmet değerlendirmesinden aldığı puanlar ve varsa birinci kademe beceri yarışması ile telafi eğitimi süresince yaptıkları temrin,  proje,  iş,  deney ve hizmetlerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak nota çevrilir. Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu notu belirlenir (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği , madde 82).

Yıl sonu beceri sınavı,  Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

TARAFLARIN DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 23- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 196 ncı maddesine göre, beceri eğitimi yaptıracak işletmelerin sorumlulukları:

a) Öğrencilerin işletmedeki  beceri eğitimini çalışma takvimine uygun olarak

yaptırmak,

b) Meslek eğitiminin, ilgili meslek alan/dalları öğretim programlarına uygun olarak  işletme belirleme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılmasını sağlamak,

c) Beceri eğitimi yapılacak alan/dalların her biri için,  öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere, ustalık veya meslekî yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeter sayıda ve nitelikte usta öğreticiyi veya eğitim personelini eğitimde görevlendirmek,

d) Yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici ve eğitici personel bulunmaması

durumunda , okul/kurum müdürlükleri ile açılacak iş pedagojisi kursuna  ilgili personelin katılımını sağlamak,

e) Beceri eğitimi için gerekli olan temrin  malzemelerini temin etmek,

f) İşletmede beceri eğitimi gören öğrenciye, yaşına uygun yürürlükteki asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ödenecek ücret miktarı,  ücret artışı ve diğer imkânları kapsayan eğitim sözleşmesini öğrenci veya velisi ve okul/kurum müdürü ile birlikte imzalamak,

g) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve  hastalık izinlerini süresi içinde ilgili kurum müdürlüğüne bildirmek,

h) Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini dönem sonundan beş gün önce kapalı zarf içinde ilgili kurum müdürlüğüne teslim etmek,

ı) Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda veya yıl sonu beceri sınavından önce ilgili kurum müdürlüğüne teslim etmek.

i) Öğrencilere teorik eğitim ile telâfi eğitimi ve okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirlenen günlerde ücretli izin vermek,

j) Öğrencilere yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin vermek,

k) Uygulamalı derslerden öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami devamsızlık süresini geçmemek üzere,  ilgili okul/kurum müdürlüğünün de görüşünü alarak ücretsiz mazeret izini vermek,

l) Beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime alınmış olan öğrencileri, okul/kurumdan mezun oluncaya kadar işletmede eğitime devam ettirmek,

m) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için sevk işlemlerini yapmak,

n) Eğitimi yapılan meslek alan/dallarının öğretim programlarında bulunduğu halde,  işletmedeki imkânsızlıklar nedeniyle öğretilemeyen konuların öğretimi için okul/kurum müdürü ile iş birliği yapmak,

Madde 26- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 253 üncü maddesinin (b) bendine göre öğrencileri beceri eğitimi için işletmelere gönderen okul/kurum müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İşletmede beceri eğitimi gören öğrenciye,  yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ödenecek ücret miktarı,  ücret artışı ve diğer imkânlar konusunda öğrenci veya velileri ile birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalamak,

b) Gerektiğinde İl Mesleki Eğitim Kurulu Çalışmalarına katılmak ve kurula bilgi vermek,

c) Eğitimi yapılacak meslek alan/dallarıyla ilgili öğretim programlarının ve öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların ders yılı başında işletmelere verilmesini sağlamak,

d) İşletmelerdeki beceri eğitiminin eğitici personel / usta öğretici personel tarafından yapılmasını sağlamak,

e) İşletmelerdeki beceri eğitiminin ilgili meslek alan/dalı öğretim programlarına uygun olarak yapılmasını          sağlamak,

f) Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devam-devamsızlık durumlarının izlenmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

g) İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primlerine ait işlemleri Yönetmelik esaslarına göre yürütmek,

h) İşletmelere beceri eğitimi için gönderilecek öğrencilerin seçiminin yapılmasını sağlamak ve işletmeye bildirmek,

ı) İşletmelerle işbirliği yaparak, öğrencilerin meslek eğitiminden sorumlu usta öğretici veya eğitici personelin   yetiştirilmesi için iş pedagojisi kursları açmak,  başarılı olanlara "Usta Öğretici" belgesi vermek,  bununla ilgili kayıtları tutmak,

i) İşletmelerde meslek eğitiminin öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve okul/kurum ile işletme arasında eğitimde sürekli işbirliğini sağlamak amacıyla  yeter sayıda koordinatör öğretmen görevlendirmek, onlara rehberlik etmek, bu faaliyetleri denetlemek, yönetici ve öğretmenlere, "İşletmelerde Meslek Eğitimi" adıyla verilecek ek ders görevi ile ilgili programı hazırlayarak, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatmak,

j) İşletmelerde görevli usta öğretici ve eğitici personelin hizmet içi eğitiminde,  okul/kurumun personel ve diğer imkânlarıyla yardımcı olmak,

k) İşletmelerde yapılan beceri eğitiminde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileri ile işbirliği yaparak eğitimle ilgili gerekli önlemleri almak,

l) İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık yapmaktır.

Madde 27- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin  201 inci maddesine göre işletmede beceri eğitimi gören öğrencinin görev ve sorumlulukları:

a) İş yerinin şartlarına,  kılık-kıyafet ve çalışma düzenine uymak,

b) İş yerine ait sır ve özellikleri başkasına söylememek,

c) Sendikal etkinliklere katılmamak

d) Eğitime düzenli olarak devam etmek,

e) Meslek eğitimi ile ilgili iş dosyası tutmak

 f) İşletmede meslek eğitimi yaptığı günlerde aldığı sağlık raporunu, özrünün sona erdiği tarihten itibaren işletmeye bilgi vererek en geç yedi gün içinde okul/kurum müdürlüğüne teslim etmek. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, madde

DİĞER HUSUSLAR

Madde 28- İşletmede meslek eğitimi gören öğrenciler hakkında;  devam,  başarı ve disiplin ile bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

İşletmenin Adı                                                                                                                                     Okul/Kurumun Adı                

.....................................................                                                           DEMİRTAŞ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

İşveren veya Vekilinin                                                                       Müdürün

Adı Soyadı  :.........................                                                                               Adı Soyadı  :.........................

Görevi       :...........................                                                               Tarih          : ...... / ....... / ........

Tarih          : .... / .... / ........                                                                   İmza - Kaşe :............................

İmza-Kaşe :............................                                                                                                                            

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İŞLETME MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ

 

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

 

Okul No

 

Baba Adı

 

Sınıf / Şube

 

Ana Adı

 

Alanı / Dalı

 

T.C. Kimlik No

 

İşletmede Meslek Eğitimine Başlandığı Tarih

 

Doğum Yeri

 

Doğum Tarihi

 

Öğretim Yılı

 

İkametgâh Adresi ve Telefonu

 

   KAYITLI OLDUĞU OKUL

DEMİRTAŞ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

 NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ                                         VELİSİ VEYA VASİSİ                                                                      

İl

 

 

Cilt No

 

 

Adı

 

İlçe

 

Aile Sıra No

 

Soyadı

 

Sıra No

 

Akrabalık Derecesi

 

 

Mahalle

 

Veriliş Nedeni

 

İkametgâh Adresi:

 

 

 

 

Tel İş:                       Tel Ev:

Köy

 

Verildiği Nüfus İdaresi

 

Cüzdan Kayıt No

 

Veriliş Tarihi

 

 İŞLETMENİN

Adı

 

 

ADRESİ

Telefon No

 

 

İşletmede Çalışan Personel Sayısı

 

Üretim /

Hizmet Alanı

 

 İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN                                                        OKUL MÜDÜRÜNÜN

  Adı Soyadı :...................................................                                      Adı Soyadı :................................................              

  Görevi               :...................................................                               Tarih                    :..../....../........               

  Tarih                  :..../....../........                                                                           İmza                    :            

  İmza                  :                                                                                                   Mühür                 :

  Kaşe                  :


işletmelerde beceri eğitimi yıllık planı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !